SGK Genelgesi 2021-11 22NİS
SGK Genelgesi 2021-11
Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “7. 3- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili” başlıklı bölümünün; “7.3.1- Genel açıklamalar” alt başlığında; 5510 sayılı Kanunun 11 ‘inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda Kurumca; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılmasına karar verildiği, yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında verilen bilgileri ruhsat vermeye yetkili mercinin Kuruma on-line olarak aktaracağı, bu aktarma sonucunda yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işleminin yapılacağı ve işverenin Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini yapabileceği,
7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22NİS
7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31462 Kanun No: 7316 Kabul Tarihi: 15/4/2021 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi, dördüncü cümlesinde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.”
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı- 3835) 19NİS
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı- 3835)
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.
7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Genelgesindeki Değişiklik 19NİS
7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Genelgesindeki Değişiklik
17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı “7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” konulu Genelge’nin: “Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi” başlıklı 5.3.b.2’nci başlıklı alt maddesine son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
7136 sayılı Kanun'la SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Hakkında Düzenlemeler 19NİS
7136 sayılı Kanun'la SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Hakkında Düzenlemeler
• 56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı mart ayında hizmet akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı nisan ve mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.
Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu (Sıra No: 2021/1) 16NİS
Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu (Sıra No: 2021/1)
09 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31449 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.
Mini Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi 16NİS
Mini Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun’a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkânı tanınıyor.
Mart 2021 Enflasyon Verileri 09NİS
Mart 2021 Enflasyon Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaşmış olduğu mart ayına ait veriler şu şekildedir. Mart 2021 TÜFE Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09NİS
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1– 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına “Menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi, “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu 09NİS
2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu
KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3’üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.
SGK Genelgesi 2021/9 08NİS
SGK Genelgesi 2021/9
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-69053920-010.06.01-23171689 01.04.2021 Konu: 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik
SGK 4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi 02NİS
SGK 4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi
SGK tarafından yapılan duyuru şu şekildedir. Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Kurumumuza bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.