28-31 Gün Çeken Aylarda Prim Ödeme Gün Hesabı ve PEK Hesabı 22OCA
28-31 Gün Çeken Aylarda Prim Ödeme Gün Hesabı ve PEK Hesabı

Ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;

(Ay/dönemdeki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı) formülü vasıtasıyla belirlenir.

Örnek 1: 31 gün çeken ayda 5 gün raporlu olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 31-5=26,

Eksik gün sayısı 5 olarak bildirilecektir.

Örnek 2: 31 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacağından,

Prim ödeme gün sayısı “30” gün olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı girilmeyecektir.

Örnek 3: 30 gün çeken ayda 14 gün raporlu olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 30-14=16,

Eksik gün sayısı ise 14 olarak bildirilecektir.

Örnek 4: 30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 30-1=29,

Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir.

Örnek 5: 28 gün çeken şubat ayında 3 gün ücretsiz izinli olan sigortalının;

Prim ödeme gün sayısı 28-3=25,

Eksik gün sayısı ise 3 olarak bildirilecektir.

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ

01 Eylül 2012 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 28398

2.1.2.2- Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi

Sigortalıların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler “Prim Ödeme Günü” bölümüne, hak ettikleri ücretleri “Prime Esas Kazanç” bölümüne, ay içinde ödenen prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” bölümüne kaydedilecektir.

 

a) Ay/Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek- (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2012/Mart ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı, Mart ayının 31 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak, 2012/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme girilecektir.

b) Ay/Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, (a) bölümünde açıklandığı gibi olacaktır.

Örnek- (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/3/2012 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak, işe başlama tarihi ise 19/3/2012 olarak sisteme girilecektir.

c) Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, (a) bölümünde açıklandığı gibi olacaktır.

Örnek- (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2012 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/2/2012 tarihi sisteme girilecektir.

d) İşe Başladığı Ay/Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, (a) bölümünde açıklandığı gibi olacaktır.

Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/3/2012 tarihinde işe başlayıp 28/3/2012 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17/3/2012 olarak, işten ayrılış tarihi 28/3/2012 olarak, 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir.

2.1.2.3- Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

a) Ay/Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek – Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2012/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2012/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır.

b) Ay/Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar Yönünden

Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek – Özel sektöre ait bir işyerinde 8/3/2012 tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2012/Mart ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatli bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 31 – 7 – 3 = 21 olacaktır.

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

 

28-29-30-31 Gün Çeken Aylarda Prime Esas Kazançların Hesabı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE AY KAVRAMI

5510 sayılı Yasanın “prime esas kazançlar” başlıklı 80. maddenin 1. fıkrasına göre 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançların hesabında;

1- Hak edilen ücretlerin,

2- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınmaktadır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre, primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Yine aynı maddenin (i), (j), (k) bentlerinde de ay kavramı 30 gün ile ifade edilmektedir. Aynı şekilde 80. maddenin 2. fıkrasında 4/b sigortalıları için de ay kavramı 30 gün olarak tanımlanmaktadır.

01.09.2012 tarih 28398 sayılı Resmî gazete yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “Ay/dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması” başlıklı bölümünde” Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği belirtilmektedir.

Örnek-1 (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2017/mayıs ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2017/Mayıs ayındaki prim ödeme gün sayısı, Mayıs ayının 31 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak, 2017/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme girileceği belirtilmektedir.

Yine aynı tebliğe göre, ay/dönem İçinde İşe Başlayan ve işten ayrılan sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları ise ay/dönem içinde işe giren ve veya işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ile işten ayrılış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 3. Maddesinde ay kavramı” Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden ertesi ayın 15’ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1’i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi, ifade eder’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Sosyal Güvenlik Mevzuat Hükümlerine göre, ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın, maktu aylık alan sigortalılar için ay kavramı ve prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak kabul edilmektedir.

 

SGK’YA YAPILAN SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLERİN BİLDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde “Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.” hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre:

  1. İşverenler çalıştırdığı sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak şartıyla tam ay çalışan sigortalılar için aldıkları ücret üzerinden, 30 gün olarak
  2. Kısmi zamanlı çalışan sigortalılar için ise,

2.1- Çalıştıkları gün sayısının, günlük ücret ile çarpımı sonucu bulunacak ücret üzerinden, çalışılan gün sayısı kadar

2.2- Maktu aylık alıyorsa bu aylığın otuzda birine isabet eden tutar ile çalışılan gün sayısının çarpımı sonucu bulunacak ücret üzerinden, çalışılan gün sayısı kadar bildirimi yapılmalıdır.

Sigortalıların prime esas kazanç bildirimi, günlük asgari ücretin çalışılan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar veya tam ay çalışılıyorsa günlük asgari ücretin 30 ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamaz.

Tam ay çalışan sigortalılar veya maktu ücret alan sigortalılar yönünden, asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi, ayın 28,29,30 veya 31 çektiği aylarda günlük asgari ücretin ayın gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden SGK ya bildirim yapılacağı anlamına gelmemektedir. Aksine bu şekilde çalışan sigortalılar için ay kaç çekerse çeksin sigortalı hangi ücreti alıyorsa o ücret üzerinden bildirim yapılmalıdır.

Örnek 2: (B) işyerinde çalışan bir sigortalının, 2017/Mart ayında tam çalıştığı ve 2.029,5.-TL ücret aldığı varsaydığımızda, SGK’ ya yapılan bildirimde 2017/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı, mart ayının 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak, Prime Esas Kazancı da 2.029,5.-TL olarak sisteme girilecektir.

Bu ay 31 ile bittiği için 31×67,65=2.097,15.- TL tutarında bir bildirim yapılması söz konusu değildir.

Örnek 3: (C) işyerinde, işçi olarak çalışan personel müdürünün, 2017/Şubat ayında tam ay çalıştığı ve maktu olarak 4.000.TL ücret aldığını varsaydığımızda, 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı; Şubat ayının 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak, Prime Esas Kazancı da 4.000.-TL olarak sisteme girilecektir.

Örnek 4: (D) işyerinde çalışan bir sigortalının, 2017/Mayıs ayında tam çalıştığı ve ücret bordrosundaki ücretinin 67,65×31=2.097,15.-Tl ücret olduğu ve bu ücret üzerinden sigortalıya ödeme yapıldığı varsayıldığında, SGK’ ya yapılan bildirimde 2017/Mayıs ayındaki prim ödeme gün sayısı, mayıs ayının 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak, Prime Esas Kazancı da 2.097,15.-TL olarak sisteme girilecektir. Prime ödeme gün sayısı 30 gün olarak sisteme kaydedildiği için prime esas kazancı 67,65×30=2.029,50.-TL olarak bildirilemez.

Yukarıdaki, örneklerde görüldüğü üzere tam ay çalışan veya maktu ücret alan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerinin, günlük asgari ücret ve ayın 28,29,30 veya 31 çektiği üzerine durulmaksızın, sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalıya hangi brüt ücret üzerinden ödeme yapılıyorsa, o brüt ücret üzerinden yapılması gerekmektedir.

Örnek 5: Özel sektöre ait bir işyerinde 13/2/2017 tarihinde aylık asgari ücret esas alınarak çalışmaya başlayan bir sigortalının, işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 16 gün, prime esas kazancı ise 1.777,5/30=59,25×16= 948.-TL olarak sisteme girilecektir.

Yukarıdaki örnekte belirtildiği üzere ayın bazı bölümlerinde çalışmayan sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç ücretleri, ayın kaç çektiğine bakılarak parmak hesabı yapılarak hesaplanmaktadır.

Son günlerde bazı platformlarda, 31 gün olan aylarda sigortalılara 30 gün üzerinden bildirim yapılması halinde, SGK’nın eksik bildirim yapılmış sayılacağından dolayı idari para cezası uygulayacağı şeklindeki ifadeler yukarıda açıklanan sosyal güvenlik mevzuat hükümlerine aykırıdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun, mevzuatında değişiklik yapmaksızın, yıllardır uyguladığı sistemden vazgeçtiği gibi bir durum olmadığı gibi böyle bir durum da hukuka uygun değildir.

Ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları; (Ay/dönemdeki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı) formülü vasıtasıyla belirlenir.

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.