SGK Genel Yazısı-5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamındaki Hekimler Hk 18EYL
SGK Genel Yazısı-5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamındaki Hekimler Hk

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 87838906-202.99-E.10300024

Konu: 5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile eklenen Ek 10 uncu maddesinde belirtilen hekimlerin sigortalılık statüleri Kurumumuzca yayınlanan 2015-19 sayılı Genelgede açıklanmış olup, ayrıca anılan madde de belirtilen hekimlerden hizmet sözleşmeleri esas alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilenlerden 23/04/2015 tarihi itibariyle işsizlik sigortası primi kesilmemesi ve Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılması gerektiği 24/5/2016 tarihli 2964528 sayılı Genel Yazımızda belirtilmiş ve söz konusu hükümler aynen 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgemize aktarılmıştır.

Ancak, gerçek kişi ile kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen bilgilerden; sağlık kurum ve kuruluşlarınca; hekimlerin Ek 10 uncu madde kapsamında olup olmadıklarına bakılmadan ve hizmet alım sözleşmeleri esas alınmadan bildirimlerinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında (13) belge türü ile yapıldığı anlaşıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bu bakımdan, Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin ünitelerinizce onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan temin edilmek suretiyle sözleşme metninde çalışmanın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendine tabi sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlenmeye yer verilenlerin (4/1-a) kapsamında değerlendirilmesi ve işsizlik sigortası primi kesilmeden Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılmasının sağlanması, aksi takdirde Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında olmayıp, hizmet akdi ile (4/1-a) kapsamında çalıştıkları halde işsizlik sigortası primi kesilmeden (13) belge türü ile bildirim yapıldığı tespit edilen kişiler için (01) belge türü değişikliği yapılmak suretiyle gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve işsizlik sigortası primlerinin cari usul ve esaslara göre tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile eklenen Ek 10 uncu maddesinde belirtilen hekimlerin sigortalılık statüleri Kurumumuzca yayınlanan 2015-19 sayılı Genelgede açıklanmış olup, ayrıca anılan madde de belirtilen hekimlerden hizmet sözleşmeleri esas alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilenlerden 23/04/2015 tarihi itibariyle işsizlik sigortası primi kesilmemesi ve Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılması gerektiği 24/5/2016 tarihli 2964528 sayılı Genel Yazımızda belirtilmiş ve söz konusu hükümler aynen 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgemize aktarılmıştır.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.